CO2 prestatieladder & MVO

De  basisprincipes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn van oudsher verweven in het bedrijfsbeleid van Den Hartog BV.  Continuïteit en een gezond bedrijfsresultaat staan hoog in het vaandel, steeds rekening houdend met veiligheid voor mens en milieu. Onze integere wijze van zaken doen uit zich in de langdurige samenwerking met onze leveranciers en afnemers. Als familiebedrijf is Den Hartog BV altijd al maatschappelijk betrokken geweest bij het (verenigings)leven binnen de gemeente.

CO2 prestatieladder

Op 15 februari 2014 heeft Den Hartog BV het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 behaald. Na eerdere her-certificaties in 2017 en 2020 is in februari 2023 door KIWA opnieuw een audit uitgevoerd, en is de geldigheid van het certificaat verlengd tot februari 2026. Met het behalen, en in stand houden, van dit certificaat toont Den Hartog BV aan dat reductie van de CO2-uitstoot een belangrijk item is binnen haar beleid. Den Hartog BV zal dan ook blijven streven naar een verdere verlaging van haar CO2-uitstoot.

Beleid

Het energiebeleid van Den Hartog BV is als volgt samen te vatten:

Den Hartog B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemen, en verplicht zich tot continue verbetering van de energie-efficiency en daarmee reductie van de CO2-uitstoot en een lagere belasting van het milieu. 
Deze verplichting mag niet leiden tot (onverantwoorde) kostenverhogingen, tenzij deze verhogingen kunnen worden gecompenseerd met hogere opbrengsten. Den Hartog B.V. verplicht zich transparant te zijn, en te communiceren met interne en externe belanghebbenden. De wijze van communiceren is vastgelegd in het Communicatieplan CO2 prestatieladder.

Reductiedoelstellingen

Binnen de scope van Den Hartog BV hebben we te maken met een viertal energiestromen:
Goederen vervoer, Zakelijk verkeer, Elektriciteitsverbruik en Gasverbruik.

Per energiestroom is de reductiedoelstelling voor de jaren 2021 t/m 2025, opgenomen in het energiemanagementprogramma van 1 mei 2021:
–          Goederenvervoer:   de uitstoot/1.000 m3 omzet in 5 jaar tijd met 3% verlagen t.o.v. de uitstoot in 2020
–          Zakelijk verkeer:     de uitstoot/1.000 m3 omzet in 5 jaar tijd met 3% verlagen t.o.v. de uitstoot in 2020
–          Elektriciteit:             de uitstoot/1.000 m3 omzet in 5 jaar tijd met 3% verlagen t.o.v. de uitstoot in 2020
–          Gasverbruik:             de uitstoot/1.000 m3 omzet in 5 jaar tijd met 3% verlagen t.o.v. de uitstoot in 2020

De doelstellingen uit het vorige EMP zijn ruimschoots behaald. Den Hartog BV zal zich er vol voor inzetten om ook de nieuwe doelstellingen in de komende jaren te behalen!

Certificaat en voortgangsrapportages

Den Hartog BV heeft al verschillende maatregelen getroffen om de reductiedoelstellingen te behalen. In de onderstaande rapportages zijn deze, als ook de maatregelen die nog genomen kunnen worden, terug te vinden.

Na de aanschaf van zonnepanelen in 2017, is in 2019 een 2e grote stap gemaakt in de CO2 reductie: Sinds mei 2019 tanken de vrachtwagens in principe alleen nog CO2 saving Diesel 30, een dieselbrandstof die voor 30% bestaat uit HVO.

Bij de jaarlijkse audit 2023, uitgevoerd door KIWA is vastgesteld dat de CO2 prestatieladder 3.1 nog steeds goed gedocumenteerd is. Het hiervoor uitgegeven hernieuwde certificaat is geldig tot 15 februari 2026!

Op onze SKAO pagina is het CO2 certificaat terug te vinden!

3.C.1.1 Voortgangsrapportage 2010 2011 en 2012
3.C.1.5 Voortgangsrapportage 2014
3.C.1.7 Voortgangsrapportage-2015
3.C.1.9 Voortgangsrapportage 2016
3.C.1.11 Voortgangsrapportage 2017
3.C.1.13 Voortgangsrapportage 2018
3.C.1.15 Voortgangsrapportage 2019
3.C.1.17 Voortgangsrapportage 2020
3.C.1.19 Voortgangsrapportage 2021
3.C.1.21 Voortgangsrapportage 2022
3.C.1.22 Voortgangsrapportage eerste helft 2023
3.C.1.23 Voortgangsrapportage 2023

3.C.2 Communicatieplan 01-07-2017 v4
1.D.2 Keten- en sectorinitiatieven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om dit ook inzichtelijk te maken heeft Den Hartog BV de ISO26000 als richtlijn gebruikt. Met deze internationale richtlijn is het mogelijk MVO aanwijsbaar te integreren in de werkwijzen en procedures. De MVO-zelfverklaring bevestigt dat Den Hartog BV de principes en richtlijnen binnen de NEN-ISO26000:2010 toepast, en dit heeft onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces zoals beschreven in NPR9026+C1:2012.

Met het opstellen van een MVO beleidsplan heeft Den Hartog BV haar beleid m.b.t. de zeven kernthema’s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vastgelegd, en ook in de visie van het bedrijf is MVO opgenomen.

Den Hartog B.V. verplicht zich transparant te zijn, en te communiceren met interne en externe belanghebbenden. De wijze van communiceren is vastgelegd in het Communicatieplan MVO & CO2 prestatieladder (zie de link onder CO2 prestatieladder)

190501 MVO zelfverklaring
190416 MVO Beleidsplan 2019-2021
190416 Beantwoording 40 vragen

De stappen die Den Hartog B.V. op MVO-gebied heeft gemaakt zijn opgenomen in de voortgangsrapportages:

MVO verslag 2016
MVO verslag 2017
MVO verslag 2018
MVO verslag 2019

Ook is er nog de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Den Hartog b.v. staat op die ladder sinds december 2019 op niveau 1. Daar is ook vanuit PSO een 0fficeel certificaat van uitgegeven.

Duurzaam meedenken

Voor wat betreft duurzaam ondernemen kan Den Hartog voor u ook een concrete bijdrage leveren:

1. Mogelijkheid tot levering van biologische brandstoffen, met grote emissie reductie mogelijkheden. zie CO2 Saving Diesel;
2. Advisering over mogelijke brandstofbesparing tot 3,6% (diesel);
3. Verlengen van de standtijd (lagere onderhoudskosten) door toepassing van het juiste smeermiddel;
4. Reduceren van het stroomverbruik van uw machine door inzet van het juiste smeermiddel. Reducties tot 10% zijn behaald!;

Zoals u leest staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel!