Op dit moment zijn de twee bekendste biodiesel FAME en HVO. FAME staat voor Fatty Acid Methyl Ester. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Dit is een renewable diesel die qua CO2 emissie verlaging mogelijkheid biedt om tussen de 89% en 100% CO2 te besparen. Daarnaast kan ook aanzienlijk bespaart worden op fijnstof en stikstof uitstoot. De besparing in de fijnstof- en stikstof uitstoot varieert afhankelijk van type motor. De reductie van stikstofuitstoot ligt tussen de 5% en 37%, terwijl de reductie van fijnstof uitstoot ligt tussen de 10% en 34%

Biodiesel FAME

In totaal zijn er momenteel twee biodiesels die vrij bekend zijn en in sommige gevallen al gebruikt worden. De eerste biodiesel is FAME, de tweede dus HVO. FAME wordt gemaakt van dierlijke en plantaardige oliën en vetten naar vetzuuresters. Afhankelijk van de biomassa die gebruikt wordt om FAME te maken zijn de methyl esters geschikt om te gebruiken. Zo is gebruikt frituurvet geschikt voor FAME.  Echter moet dit frituurvet goed gereinigd worden. Omdat FAME gebaseerd wordt op esters zorgt dit product voor viezigheid en het verstoppen van filters.

Esters zijn zeer polair. Normaal gesproken een voordeel, in FAME een gedeeltelijk nadeel. Bij FAME trekken de esters vocht en vuildeeltjes aan. Daardoor kan de diesel vervuilt raken en filters kunnen verstoppen.

Renewable diesel HVO

De tweede renewable diesel is HVO. Bij het maken van FAME wordt gebruik gemaakt van methanol als katalysator. Terwijl bij HVO gebruik wordt gemaakt van waterstof. Het HVO proces onttrekt zuurstof uit de brandstof. Bij verestering blijft zuurstof in de brandstof zitten. Hierdoor is HVO diesel een veel schonere brandstof dan FAME. Juist de zuurstof moleculen zorgen voor de polaire eigenschap van FAME, en juist die moleculen trekken het water en de vuildeeltjes aan.

Voordelen HVO Biodiesel

HVO bioDiesel is een typische biobrandstof die als grootste voordeel heeft dat bij gebruik er minder stoffen uitgestoten worden. In de eerste plaats kan er een enorme CO2 emissie verlaging geclaimd worden. Afhankelijk van de mengverhouding kan deze variëren van 10-100%.

Tweede besparing is op het gebied van fijnstof of PMx. Hier kan, afhankelijk van de mengverhouding en type motor, een besparing van 10-34% gerealiseerd worden met deze renewable diesel.

Het derde grote voordeel is op het gebied van stikstofuitstoot. Stikstof kan, weer afhankelijk van de mengverhouding, terug gebracht worden met 5-37%.

Het vierde grote (milieu)voordeel is op het gebied van zwavel en aromaten. Hier kunnen besparingen gerealiseerd worden van 50% of meer. Dit is afhankelijk van de mengverhouding.

CO2 uitstootreductie renewable diesel

CO2 uitstoot

>89% reductie

Fijnstof uitstootreductie

Fijnstof uitstoot

10-34% reductie

Stikstof uitstootreductie renewable diesel

Stikstof uitstoot

14-40% reductie

Zwavel uitstootreductie

Zwavel uitstoot

>99% reductie

Renewable Biodiesel

Renewable diesel is een term die gebruikt wordt voor de tweede generatie biobrandstoffen. Deze biobrandstoffen maken geen aanspraak op biomassa wat ook gebruikt of verwerkt kan worden tot voedsel.

Renewable Biodiesel ook voor u?

Voor de aannemerij is HVO Biodiesel bijzonder interessant. Omdat tegenwoordig, zeker in aanbestedingen vanuit overheid, CO2 emissie een grote rol speelt, kan HVO voor u een grote rol spelen. HVO kan tot 100% CO2 besparen. Op het aanbestedingsbedrag kan dit vervolgens enorme bedragen schelen.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid is het laatst aangepast in 2013. In hoofdstuk 3.3.1 zijn zogenaamde “duurzaamheidscriteria” opgenomen. Dit hoofdstuk heet “Monitoring duurzaamheid”. Hierin staat dat aan de potentiële werknemers wordt gevraagd om mee te werken aan CO2-reductie. Leveranciers die bijdrage aan een structurele reductie van CO-uitstoot krijgen een hogere beoordeling op het onderdeel duurzaamheid. Dit onderdeel valt onder het onderdeel milieucriteria.

MKI Waarde

Het duurzaamheidscriteria in overheidsaanbestedingen wordt vaker in kaart gebracht met behulp van MKI waarden. Naast een kostenplaatje wordt door het bedrijf wat mee doet in de aanbesteding ook de “milieukosten” in kaart gebracht. Elk onderdeel, ieder stuk materiaal, elke vervoersbeweging of ieder ander aspect in een project heeft in de Nationale Milieudatabase of andere databases als Ecochain een MKI waarde gekregen.

Het milieukostenplaatje wat gemaakt wordt heet een LCA, een LevensCyclusAnalyse. Alle MKI waarden per materiaal of onderdeel worden vermenigvuldigt met het aantal keer dat ze gebruikt of verbruikt worden. Daarna worden alle MKI waarden per onderdeel bij elkaar opgeteld, en zo komen de totale milieukosten voor een project in beeld. Deze analyse wordt LCA genoemd omdat, voor zover mogelijk, de volledige levensduur van een project in kaart wordt gebracht. Daar wordt dus ook diesel of biodiesel meegenomen.

Er wordt dus een eerlijk vergelijk gemaakt tussen aanbestedende partijen op basis van de projectkosten. Maar daarnaast ook op basis van de milieukosten over de periode dat het project loopt of de milieu-impact die het project heeft.

MKI waarde CO2 Saving Diesel

Om een voorbeeld berekening te maken kunnen we diesel gebruiken. Op een bepaald project schrijft bedrijf X in met de verwachting 100.000 liter diesel te verstoken. Diesel heeft een bepaalde, vast gesteld MKI waarde. 100.000 wordt vermenigvuldigt en bedrijf X weet zijn MKI waarde voor dieselverbruik.

Bedrijf Y schrijft zich ook in maar gebruikt biodiesel CO2 Saving Diesel 100 in het project. Ook zij calculeren een verbruik van 100.000 liter. CO2 Saving Diesel 100 heeft een MKI waarde die 74% lager ligt dan de MKI waarde van diesel. Hierdoor schrijft bedrijf Y in met een veel lagere MKI waarde. Hierdoor heeft bedrijf Y in een gunning waar MKI belangrijk is een enorm voordeel ten opzichte van bedrijf X.

Aanpassingen voor de HVO Biodiesel?

Voor het gebruikt van dit product zijn geen grote aanpassingen nodig. Ook hoeft u niet bang te zijn voor de groei van bacteriën in de motor. Hierdoor zullen filters ook  niet verstoppen. De onderhoudsbeurten zullen niet vaker voorkomen. Ook de verversingstermijnen van de olie blijven bij deze biodiesel hetzelfde.

Problemen met een koude start zijn met deze renewable biodiesel ook voorbij. Door een hoger cetaangetal heeft de brandstof meer energie. Hierdoor is een start met koude temperatuur eenvoudig. Door dit hoge cetaangetal verbrand de brandstof ook schoner en krijgt de motor meer vermogen.

Meer over Biobrandstoffen en de achtergrond daarvan.

Offerte aanvraag
Binnen 2 uur een offerte!
Terug naar CO2 Saving Diesel