Situatie Waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant, verdeeld over 8 rioolwaterzuiveringen en 1 slibverwerking, waarvan het onderhoud hoofdzakelijk wordt gedaan door eigen technisch specialisten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk item binnen het waterschap.

Op de rioolwaterzuiveringen van Waterschap de Dommel werden veel verschillende minerale smeermiddelen en vetten toegepast, dit gaf verwarring omdat meerdere technici over alle locaties werkzaam zijn. Zo was er geen duidelijke aanduiding op de installaties aanwezig en ontbraken productbenamingen en hoeveelheden. Bovendien was het voorraadbeheer in de praktijk erg divers op de locaties.

Aanbevelingen

In overleg met Den Hartog b.v. en de Preventive Maintenance Group, zijn de installaties opnieuw in kaart gebracht. PMG is een technische dienstverlener met veel kennis op het gebied van 1e-lijns preventief (smeer-) technisch onderhoud in de industrie.

Na overleg met machineleveranciers en technici van het waterschap is een pakket ontstaan van voornamelijk volledig synthetische Mobil smeermiddelen.

Resultaten Waterschap de Dommel

Het voorraadbeheer is teruggebracht naar 2 centrale locaties en het aantal oliën en vetten is teruggebracht van 18 soorten naar 10 soorten die volledig zijn heringericht conform de 5S-strategie (Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren, Systematiseren) door PMGbv.

Alle producten zijn voorzien van kleuren die tevens terugkomen op de installatie onderdelen. De betreffende installaties zijn voorzien van deze kleuren stickers met hierop de oliesoort en hoeveelheid. Deze optimalisatie heeft de kans op fouten geminimaliseerd en is de efficiëntie toegenomen.

Toepassen Mobil SHC 630 en Mobil SHC 632

Door het toepassen van synthetische Mobil SHC 630 en Mobil SHC 632 zijn de onderhoudsintervallen met factor 4 vergroot en is er een energiebesparing gerealiseerd. Echter, afhankelijk van de vele externe factoren die zich niet laten sturen gaan we uit van een theoretische besparing van 1 tot 2% Bij een totaalverbruik van alle waterzuiveringen van 19,2 MkWh is dit een besparing van 384000 kWh en reduceert de kosten op energie inkoop tot ruim € 26.000,– per jaar met een CO2 reductie van 136 ton. (Bron:Milieu Centraal)

Omdat de intervallen tot factor 4 vergroot zijn en het pakket smeermiddelen sterk is gereduceerd, zijn ook de milieurisico’s die samenhangen met het op locatie verversen van olie met gelijke mate teruggebracht. Ondersteuning en diverse praktijk gerichte trainingen op locatie hebben aan dit succes bijgedragen.